Regulamin XXII Ogólnopolskiego  konkursu tańca im. Wojciecha Wiesiołłowskiego Gdańsk 2022 w PDF  

Załącznik 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w PDF 

 

REGULAMIN

XXII Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Uczniów Szkół Baletowych

im. Wojciecha Wiesiołłowskiego

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu Tańca Uczniów Szkół Baletowych im. Wojciecha Wiesiołłowskiego dla uczniów ogólnokształcących szkół baletowych, zwanego dalej Konkursem, jest Centrum Edukacji Artystycznej zwane dalej Organizatorem.
 2. Konkurs na zlecenie Centrum Edukacji Artystycznej organizuje Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Janiny Jarzynówny- Sobczak w Gdańsku, dalej zwana Współorganizatorem.
 3. Celem Konkursu jest rozwijanie uzdolnień i promowanie osiągnięć tanecznych uczniów.
 4. Do podstawowych zadań konkursu należą:
  • 1) prezentacja umiejętności tanecznych uczniów,
  • 2) podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów artystycznych w szkołach baletowych,
  • 3) motywowanie i aktywizowanie pracy uczniów i nauczycieli,
  • 4) wymiana doświadczeń pedagogicznych,
  • 5) popularyzacja sztuki tańca.

§ 2. Zasady organizacji Konkursu

 1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i organizowany jest w cyklu dwuletnim.
 2. Konkurs przeprowadzany jest w marcu lub kwietniu, a na jego zakończenie organizowany jest koncert laureatów.
 3. XXII Ogólnopolski Konkurs Tańca Uczniów Szkół Baletowych im. Wojciecha Wiesiołłowskiego odbędzie się w dniach 30 marca -3 kwietnia 2022 roku w Operze Bałtyckiej w Gdańsku.
 4. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach – tańca klasycznego i tańca współczesnego.
 5. W kategorii tańca klasycznego obowiązuje podział na trzy grupy wiekowe z rozróżnieniem na chłopców i dziewczęta, uczniów poszczególnych klas szkół baletowych:
   • a. grupa młodsza – uczniowie klasy V,
   • b. grupa średnia – uczniowie klas VI i VII,
   • c. grupa starsza – uczniowie klas VIII i IX.
 6. W kategorii tańca współczesnego obowiązuje podział na dwie grupy wiekowe:
   • a. grupa młodsza – uczniowie klas VI i VII,
   • b. grupa starsza – uczniowie klas VIII i IX.
 7. Kolejność prezentacji uczestników obowiązująca od początku do zakończenia Konkursu wynika z alfabetycznej kolejności nazwisk uczniów i rozpoczyna się od wylosowanej przed konkursem litery. W sytuacjach losowych jury może wyrazić zgodę na zmianę kolejności prezentacji uczestnika. W takim przypadku zmiana ta obowiązuje do zakończenia Konkursu.

 

§ 3. Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie publicznych szkół baletowych.
 2. Szkoły typują uczniów na podstawie opracowanych przez siebie kryteriów.
 3. W kategorii tańca klasycznego każda ze szkół może zgłosić do udziału w Konkursie maksymalnie dwunastu uczniów, a w kategorii tańca współczesnego maksymalnie sześciu.
 4. Uczestnik może brać udział tylko w jednej kategorii Konkursu.
 5. Szkoły zgłaszają swoich kandydatów elektronicznie, przesyłając w terminie do 31 stycznia 2022r. wypełniony formularz umieszczony na stronie konkursowej domtancerza.szkolabaletowa.pl
 6. Zgłoszenie przez szkołę uczestnika Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków zawartych w Regulaminie Konkursu.

 

§ 4. Program Konkursu

  1. Konkurs w obu kategoriach obejmuje dwa etapy:

1)  kategoria tańca klasycznego:

ETAP GRUPA PROGRAM

I

młodsza

  • a. jedna wariacja z klasycznego repertuaru baletowego
  • b. jeden układ taneczny w dowolnej technice tańca

średnia

  • a. jedna wariacja z klasycznego repertuaru baletowego
  • b. jeden układ taneczny w technice tańca współczesnego

starsza

  • a. dwie wariacje z klasycznego repertuaru baletowego lub jedno pas de deux z klasycznego repertuaru baletowego

II

młodsza

  • a. jedna wariacja z klasycznego repertuaru baletowego prezentowana w I etapie

średnia

  • a. jedna wariacja z klasycznego repertuaru baletowego inna od prezentowanej w I etapie

starsza

  • a. jedna wariacja z klasycznego repertuaru baletowego prezentowana w I etapie
  • b. jeden układ taneczny w technice tańca współczesnego.

 

2) kategoria tańca współczesnego:

 

ETAP GRUPA PROGRAM

I

młodsza

  • a. jeden układ taneczny wybrany z repertuaru obowiązkowych układów
  • b. jeden układ taneczny w dowolnej technice tańca współczesnego

starsza

II

młodsza

  • a. jeden układ taneczny w dowolnej technice tańca współczesnego prezentowany w I etapie
  • b. jedna wariacja z klasycznego repertuaru baletowego

starsza

  • a. jeden układ taneczny w dowolnej technice tańca współczesnego prezentowany w I etapie
  • b. jedna wariacja z klasycznego repertuaru baletowego
  • c. wykonanie improwizacji na zadany temat

 

 1. Wykaz repertuaru obowiązkowych układów tanecznych dla kategorii tańca współczesnego stanowi załącznik nr 1.
 2. Układy taneczne w dowolnej technice tańca, bądź w dowolnej technice tańca współczesnego uczestnicy mogą prezentować indywidualnie (czas trwania solo – maksymalnie 2:00 min) lub w duecie (czas trwania duetu – maksymalnie 2:30min).
 3. Uczestnicy kategorii tańca klasycznego przy wyborze układu dowolnego mogą korzystać z repertuaru obowiązkowych układów tanecznych dla kategorii tańca współczesnego (załącznik nr 1).
 4. Wszystkie prezentacje uczestników odbywają się na scenie w kostiumach scenicznych i światłach koncertowych.

 

 

§ 5. Jury Konkursu

 1. Jury wraz z jego przewodniczącym powołuje Organizator. 
 2. Członkiem i przewodniczącym komisji konkursowej nie może być osoba, której uczniowie biorą udział w konkursie, ani osoba spokrewniona z uczniem biorącym udział w konkursie.
 3. Jury klasyfikuje uczestników oraz przyznaje im nagrody i wyróżnienia po zakończeniu II etapu w oparciu o uzyskaną punktację.
 4. Jurorzy oceniają uczestników stosując następujące kryteria:
  • 1) umiejętności techniczne,
  • 2) styl i estetyka ruchu,
  • 3) indywidualność i osobowość artystyczna,
  • 4) dojrzałość interpretacyjna,
  • 5) muzykalność,
  • 6) aparycja,
  • 7) w ocenie „wykonania improwizacji na zadany temat”, o którym mowa w § 4. ust. 1 pkt 2, jury dodatkowo bierze pod uwagę kreatywność uczestnika i umiejętność interpretowania ruchem zadanego tematu w połączeniu z muzyką.
 5. Prezentacje uczestników są oceniane w skali 1-12 punktów, przy czym obowiązuje stosowanie pełnej punktacji,
 6. W niejednoznacznych sytuacjach ostateczne decyzje podejmuje przewodniczący jury.
 7. Obrady jury są tajne i protokołowane, a podejmowane decyzje – ostateczne.
 8. Jury ustala program koncertu laureatów.
 9. Po zakończeniu Konkursu jurorzy uczestniczą w spotkaniu z dyrektorami i nauczycielami szkół baletowych, jak również sporządzają protokół, w którym dokonują ogólnej merytorycznej oceny Konkursu.
 10. W obradach jury, w charakterze obserwatora, uczestniczy wizytator CEA.

 

§ 6. Nagrody

 1. Laureaci wyłaniani są osobno dla każdej grupy wymienionej w § 2 ust. 5.
 2. Laureat Grand Prix wyłaniany jest spośród uczestników grupy starszej dowolnej kategorii.
 3. Kryteria punktowe uzyskania tytułu laureata:
  • 1) Grand Prix – uzyskanie najwyższej łącznej punktacji po obu etapach Konkursu w wysokości minimum 11 punktów,
  • 2) I miejsce – minimum 10 punktów,
  • 3) II miejsce – minimum 9 punktów,
  • 4) III miejsce – minimum 8 punktów.
 4. Jury ma prawo nie wskazać laureata nagrody Grand Prix lub I, II i III miejsca.
 5. Jury może przyznawać wyróżnienia i nagrody pozaregulaminowe.
 6. Wszyscy uczestnicy Konkursu oraz przygotowujący ich nauczyciele otrzymują dyplomy uczestnictwa.
 7. Uczestnicy II etapu otrzymują dyplomy Finalisty Konkursu.
 8. Laureaci nagród Grand Prix, I, II i III miejsca otrzymują dyplomy Laureata Konkursu.
 9. Laureaci nagród Grand Prix i I miejsca otrzymują pamiątkowe statuetki.
 10. Uczestnicy Konkursu mogą otrzymać wyróżnienia oraz nagrody pozaregulaminowe.
 11. Organizator dopuszcza przyznanie nagród dodatkowych przez podmioty zewnętrzne według kryteriów przez nie ustalonych.
 12. Jury może przyznać wyróżnienia nauczycielom, których praca i zaangażowanie w przygotowanie uczestników do konkursu została oceniona najwyżej, a także autorom wyróżniających się choreografii prezentowanych jako układy w dowolnej technice tańca lub dowolnej technice tańca współczesnego w I i II etapie.
 13. Wyróżnieni nauczyciele otrzymują dyplomy wyróżnienia.
 14. Wręczenie nagród i dyplomów następuje podczas koncertu laureatów na zakończenie Konkursu.
 15. Laureaci i finaliści Konkursu uzyskują uprawnienia, o których mowa odpowiednio w art. 44zh ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe lub przepisach wydanych na podstawie art. 162 tej ustawy.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy Konkursu zapewniają i pokrywają koszty zakwaterowania oraz wyżywienia: przewodniczącemu i członkom jury, uczestnikom konkursu i nauczycielom im towarzyszącym
 2. Organizatorzy pokrywają koszty podróży wyłącznie przewodniczącemu i członkom jury.
 3. Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania i wyżywienia uczestnikom Konkursu, którzy nie zakwalifikowali się do II etapu oraz ich nauczycielom.
 4. Współorganizator, w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu, przekazuje szkołom, które wzięły udział w Konkursie:
   • 1) formularze indywidualnej oceny uczestnika,
   • 2) punktację poszczególnych etapów wraz z wnioskami i oceną merytoryczną Konkursu dokonaną przez jury.
 5. Uczestnicy są odpowiedzialni za ubezpieczenie się od ewentualnych wypadków losowych w trakcie trwania konkursu.
 6. Konkurs jest otwarty dla publiczności.
 7. Choreografie prezentowane podczas Konkursu nie mogą naruszać praw osób trzecich  w zakresie objętym ochroną praw autorskich.
 8. Naruszenie postanowień regulaminu może skutkować podjęciem przez jury decyzji o dyskwalifikacji uczestnika Konkursu.
 9. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu lub kwestionowania decyzji jury, dyrektorzy szkół mogą składać odwołanie w terminie 14 dni do organizatora Konkursu. Decyzja Centrum jest ostateczna.
 10. Prawo do rejestrowania etapów konkursu posiada wyłącznie Współorganizator. Nagrywanie i wykonywanie zdjęć przez osoby niedziałające z polecenia Współorganizatora jest zabronione.
 11. Jedyną możliwą formą podkładu muzycznego wykorzystywanego do prezentacji scenicznych uczestników Konkursu jest muzyka w formie mechanicznej. Jakość nagrań weryfikuje akustyk Opery Bałtyckiej. Zła jakość podkładu muzycznego może skutkować niedopuszczeniem do jego odtworzenia.

 

§ 8. Informacja Administratora

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), zwanego dalej RODO, informuję:

 1. Współadministratorami przetwarzanych danych osobowych są:
  • 1) OSB im. Janiny Jarzynówny-Sobczak, 80-441 Gdańsk, Al. Legionów 3, reprezentowana przez dyrektora. Kontakt: tel. 58 3414913, e-mail: sekretariat@szkolabaletowa.pl Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia niniejszego konkursu.
  • 2) Centrum Edukacji Artystycznej ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, reprezentowane przez dyrektora.  Kontakt: tel. 224210621, e-mail: sekretariat@cea.art.pl Inspektor Ochrony Danych Osobowych: https://cea-art.pl/pracownicy-cea/ jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zadań organizatora konkursu określonych przepisami prawa[1] w tym wynikających ze sprawozdawczości wykonawcy wobec organizatora.
 2. Podane dobrowolnie w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe oraz wizerunek przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).
 3. Dane osobowe, podane dobrowolnie, przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem XXII Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Uczniów Szkół Baletowych im. Wojciecha Wiesiołłowskiego, zgodnie z regulaminem konkursu.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji konkursu, zgodnie z przepisami prawa o archiwizacji (lub do czasu odwołania zgody) oraz warunkami określonymi w portalu YouTube.
 6. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO wyłącznie w granicach i przepisach prawa, z którymi administrator podpisał umowy przetwarzania danych w imieniu administratora.
 7. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje w braku możliwości wzięcia udziału w konkursie lub jego rozstrzygnięciu.
 10. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez …., udzieloną w dniu … w celu … (Podpis osoby, której dane dotyczą).
 11. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeśli nie jest ograniczone spełnieniem przepisu prawa).
 12. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl) w zgodności z art. 77 RODO.

[1] Ustawa z dnia 07 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. 2020, poz. 1327), Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. 2019 poz. 2328) ze zm.

 

 

Załączniki do regulaminu

Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Uczniów Szkół Baletowych im. Wojciecha Wiesiołłowskiego

 

 

ZAŁĄCZNIK 1

 

KATEGORIA TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO

REPERTUAR OBOWIĄZKOWY UKŁADÓW TANECZNYCH

 

DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY

L.P. TYTUŁ UKŁADU CHOREOGRAF MUZYKA KOSTIUM

1.

Mi Mundo

Andrzej Morawiec

Amon Tobin

dowolny

2.

Inside

Krystyna Frąckowiak

Olafur Arnalds

zgodny z nagraniem

3.

Tide harmonic

Joanna Drabik

Joby Talbot

zgodny z nagraniem

4.

Flink

Katarzyna Kozielska

Joaquin Mans

zgodny z nagraniem

5.

Total

Gosia Mielech

Moderat

wygodna, dopasowana do ciała koszulka z krótkim rękawem (t-shirt lub koszula) wsunięta w luźne, krótkie spodenki; kolorystyka stonowana, kolory: musztardowy, głęboki fiolet, butelkowa zieleń, granat, intensywny błękit, bez widocznych logo, większych wzorów i pasków

 

ZAŁĄCZNIK 2

 

                                                                  …………………….. dnia ……………………………

                                                                                                                       (miejscowość i data)

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ROZPOWSZECHNIANIA WIZERUNKU UCZESTNIKÓW                                              XXII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TAŃCA
IM. WOJCIECHA WIESIOŁŁOWSKIEGO GDAŃSK 2022

 

…………………………………………………………….

imię i nazwisko uczestnika

 

 

……………………………………………………………..

nazwa szkoły (pieczątka)

 

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka* na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) oraz zezwalam  na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w oparciu o art. 81 ust 1 z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1231 ze. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych utrwalanego na nagraniach audio-video oraz fotografiach wraz z danymi identyfikacyjnymi do celów promocyjnych, edukacyjnych oraz archiwalnych przez organizatorów:

  • w oficjalnych materiałach konkursowych (plakaty, foldery, spoty itp.)
   zezwalam / nie zezwalam*
  • na stronie WWW  organizatorów konkursu zezwalam / nie zezwalam*
  • na przekazanie w/w materiałów na nośnikach elektronicznych (płyta CD, DVD, PENDRIVE) dyrektorom wszystkich szkół biorących udział w konkursie w celach pamiątkowych oraz edukacyjnych zezwalam / nie zezwalam*

 

 

…………………………………………..

    podpis pełnoletniego uczestnika/rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego